ދޮންބެ ބައްލަވައިގެންނެވި ރިހިވެލި ރިސޯޓުގެ އެއްބަސްވުމުގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ބޭރު އިންވެސްޓަރުންތަކަކާ ދިވެހި ބަޔެއްގެ ދޭތެރޭ ހިނގި މުއާމަލާތެއްގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ބޮޑުވެ ރިހިވެލި ރިސޯޓުގެ ހުއްދަ ބާތިލް ކުރި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު މަރުހަލާ…

Read More

ނުވަ އަހަރު ފަހުން ފުލުހުންގެ ޓަވަރުތައް ނިންމަން ހަވާލުކޮށްފި

ފުލުހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ޕޮލިސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ (ޕޮލްކޯ) މެދުވެރިވެގެން 2012 ވަނަ އަހަރު ހުޅުމާލޭ އެއްވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިމާރާތްކުރަން ފެށި ތިން…

Read More

މައްސަލަ ބޮޑުވި ހޯމް ސްޓޭ ޓޫރިޒަމްގެ ގަވާއިދު ގެޒެޓުކޮށްފި

އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި ޙިޔާލުތަފާތުވެފައިވާ ހޯމްސްޓޭ ވިޔަފާރީގެ ގަވާއިދު ހަދާ އެގަވާދު ސަރުކާރުން މިއަދު ގެޒެޓް ކޮށްފިއެވެ. ހޯމްސްޓޭ ވިޔަފާރީގެ ސަބަބުން، މިހާރު ހިނގާ…

Read More

އީސާއީ ދީނުގެ އާ އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކުރުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ހަވާ އަރުވަނީ

ސަރުކާރުން ކްރިސްޓިއަން ދީނުގެ އައު އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކުރުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ހަވާ އަރުވަން ނިންމައިފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނީ މާދަމާރޭ 23:59 ގައި ހަވާ…

Read More

ފެލިވަރުގައި އޮތް 100 ޓަނުގެ މަސް ގަނެވޭ ބޯޓު ހުވަދު އަތޮޅަށް ބަދަލުކުރަން މަސްވެރިން ގޮވާލައިފި

ފެލިވަރުގައި އޮތް 100 ޓަނުގެ މަސް ގަނެވޭ ބޯޓު ހުވަދުއަތޮޅަށް ބަދަލުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ހުވަދު އަތޮޅުގެ މަސްވެރިން ގޮވާލައިފިއެވެ. ހުވަދުއަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގައި މަސްވެރިކަމަށް މަޝްހޫރު…

Read More

ޗުއްޓީއަށް ވެސް ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ވަޑައިގެންނެވީ ރާއްޖެ ދޫކޮށް ސްރީލަންކާއަށް

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަމިއްލަ ގައުމުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ނުކުރައްވާ ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރައްވާތީ މީސް މީޑިޔާގައި ފާޑު ކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެއެވެ. ރައީސްގެ…

Read More