މަސްދަޅުގެ އަގު ބޮޑުވާނެ ކަމަށް އިއުލާންކުރުމާ ގުޅިގެން މަސްދަޅު ގަންނަން ގިނަ ބަޔަކު ކިއުގައި ޖެހިއްޖެ

މިފްކޯއިން ވިއްކާ މަސްދަޅުގެ އަގު ބޮޑުވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން އިއުލާންކުރުމާ ގުޅިގެން މިހާރު ވިއްކާ އަގުގައި މަސްދަޅު ގަންނަން ގިނަ ބަޔަކު ކިއުގައި…

Read More

ނިއުކްލިއަރ ހަމަލާއަކަށް ތައްޔާރުވެ ތިބުމަށް ޕުޓިން ރަޝިޔާގެ ލަޝްކަރުތަކަށް އަމުރު ކުރައްވައިފި

އަތުވެދާނެ ނިއުކްލިއަރ ހަމަލާއަކަށް ތައްޔާރުވެ ތިބުމަށް ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިރް ޕުޓިން އަމުރުކުރައްވައިފިއެވެ. އެ ޤައުމުގެ އެންމެ މަތީ ޖެނެރަލުންނާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި…

Read More

ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ގްރައުންޑް ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް އިތުރު އުޅަނދުތަކެއް

ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ގްރައުންޑް ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް އިތުރު އުޅަނދުތަކެއް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. އަލަށް ގަން އެއާޕޯޓަށް ގެނެސްފައިވަނީ…

Read More

ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަން ގްރޫޕް (އެސް.އޯ.ޖީ)، ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް މެރިންކޯގެ އެލީޓް ޔުނިޓް ނުވަތަ ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަން ގްރޫޕް (އެސް.އޯ.ޖީ)، ރަސްމީކޮށް މިއަދު އިފްތިތާޙުކޮށްފިއެވެ. ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަން ގްރޫޕް…

Read More

މިފްކޯ މަސްދަޅުތަކުގެ އަގު ބޮޑުވަނީ

މިފްކޯއިން ވިއްކަމުން އަންނަ މަސްދަޅުތަކުގެ އަގު ބޮޑުވާނެ ކަމަށް މިފްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިސްމާއިލް ފައުޒީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މީޑިޔާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފައުޒީ ވިދާޅުވީ،…

Read More

ޔޫކްރެއިންގައި ދޭ ހަމަލާ “ހުރިހާ ދިމާލަކުން” ފުޅާކުރުމަށް ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް އަންގައިފި: ދިފާއީ ވުޒާރާ

ބެލަރޫސްގައި މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކިއޭވް ދެކޮޅު ހެދުމުން ޔޫކްރެއިންގައި ދޭ ހަމަލާ “ހުރިހާ ދިމާލަކުން” ފުޅާކުރުމަށް ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ…

Read More

ޕާކިން ބިލްޑިން އަޅަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލައިފި

މާލޭ ސަރަހައްދަށް ދިމާވެފައިވާ ޕާކިންގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށް އަޅަން ނިންމާފައިވާ ޕާކިން އިމާރާތްތައް އެޅުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެ…

Read More

ޝެއިޙް އަނީލް އަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަން ދެއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް އައު ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ. އެމަގާމަށް އަނީލް އައްޔަން ކުރެއްވީ ރައީސް…

Read More

“މޯލްޑިވްސް ހެލްތު ސްޓެޓިސްޓިކްސް 2020″ އިފްތިތާހްކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ތަފާސްހިސާބުތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ "މޯލްޑިވްސް ހެލްތު ސްޓެޓިސްޓިކްސް 2020″ އިފްތިތާހްކޮށްފި އެވެ. މި ފޮތް ޝާއިރު ކުރުމުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ ސިއްޙަތާއި…

Read More