ޓީޗަރުންގެ ބޮޑު މުސާރައިގެ ތަފްސީލު މާދަމާ ރައީސް ހާމަކުރައްވަނީ

ތައުލީމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ބޮޑުކުރަން ނިންމާފައިވާތީ މުސާރައިގެ އާ އޮނިގަނޑު މާދަމާ ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކުރަން…

Read More

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ސަބަރިމާލާ އިސްލާމްވެއްޖެ

އަވަށްޓެރި އިންޑިއާގެ ޓަމިލް ނާޑޫގެ މަޝްހޫރު ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ސަބަރިމާލާ ޖަޔާކަންތަން އިސްލާމްވެއްޖެއެވެ. ސަބަރިމާލާއަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އަބަދަވެސް ވަކާލާތުކޮށް، މީހުންނަށް އެކިކަހަލަ…

Read More

ހެނބަދޫ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ޗާޑްގެ ނިކަމެތީންނަށް 3 ފެންވަޅު!

ނ.ހެނބަދޫ ރައްޔިތުންގެ ދީލަތި އެހީގައި ސެންޓްރަލް އެފްރިކާގެ ޗާޑްގައި ތިން ފެންވަޅު ބެހެއްޓުމަށް ނިންމައި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އެ ރަށު ރައްޔިތުން ޖަމާކޮށްފިއެވެ.…

Read More

އަދާލަތަށް 10،000 ހަމަކޮށް ދިނީ އީސީ މެންބަރުން ރިޝްވަތު ނަގައިގެން ކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފި

ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އަދާލަތު ޕާޓީން 10،000 މެންބަރުން ހަމަކޮށްދީފައިވަނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ރިޝްވަތު ނަންގަވައިގެން ކަމަށް ބުނުމުގެ ޖާގަ އެބައޮތް ކަމަށް…

Read More