ރައީސް ދެވަނަ ދައުރަކަށް ވާދަކުުރުމަކީ އެމްޑީޕީއަށް ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން: ނަޝީދު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ދެވަނަ ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަކީ ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ އަދި އެމަނިކުފާނު ރައީސް ކަން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އެމްޑީޕީއަށް…

Read More

ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްފި

ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފިއެވެ. މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީ ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)އިންނެވެ.…

Read More

300 ޖީބީ ބޯނަސް ޑޭޓާއާއެކު އުރީދޫގެ ސްޕަނެޓް ގއ. ގެމަނަފުއްޓަށް

100 އެމްބީޕީއެސް އާއި ހަމައަށް ހަލުވި ސްޕީޑްތަކާއި އެކު، އުރީދޫ ސުޕަރނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ޚިދުމަތް ގއ. ގެމަނަފުއްޓަށް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. އުރީދީން ހާމަކޮށްފައިވާ…

Read More

ޝެއިޚް ފަޒްލޫނާއި ޝެއިޚް ނިޝާންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ޔޯގާ ދުވަހު ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ހިނގާ ދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން، ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ޝެއިޚް އާދަމް ނިޝާނާއި ޝެއިޚް ފަޒްލޫން މުޙައްމަދުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު…

Read More

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް 4 މިލިޔަން ރުފިޔާ ދީފި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގުމަށްހަމަޖެހިފައިވާ 7 ހައި އިމްޕެކްޓް މަޝްރޫޢުގެ މޯބިލައިޒޭޝަން މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރަށް 4 މިލިއަން…

Read More