މިފަހަރު އަތުލައިގަތީ 5 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި

ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު 5 މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސްއިން އަތުލައިގެންފިއެވެ. ކަސްޓަމްސްއިން ވިދާޅުވީ މި ތަކެތި އަތުލައިގަތީ މިމަހުގެ 25 ވަނަ…

Read More

މޯލްޑިވިއަންގެ ޓިކެޓްގެ އަގު މި އަހަރު ދެވަނަ ފަހަރަށް ބޮޑުކޮށްފި

ދިވެހިންގެ ޤައުމީ އެއަރލައިން, މޯލްޑިވިއަންއިން ކުރަމުން އަންނަ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު އަނެއްކާ ވެސް ބޮޑުކޮށްފިއެވެ. މިއީ އެ ކުންފުނިން އެތެރޭގެ ޓިކެޓްގެ އަގުތައް…

Read More

ގިނަ ބަޔަކާއެކު ލިވާތުކުރި އަލަމްގީރު ހަތް މަހަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި

އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގިކަމަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ އެމްޑީ އަލަމްގީރް (އަލަމްގިރި) ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އިޢުތިރާފުވުމުން އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެ, ހަތް މަހާއި ހަތް…

Read More

ދީނަށް ލޯބިކުރާ މީހުން ލާދިނިއްޔަތާ ދެކޮޅަށް ނިކުތީމަ, ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ލޭބަލް އެޅުވުން ގޯސް: ޝިޔާމް

ފެންނަނީ މި ސަރުކާރުން އިސްލާމްދީނަށް ކުޑައިމީސް ބަސް ބުނެ ކަންކަން ކުރާ މީހުންނަށް މީހުންނަށް ޖާގަދޭ ތަން ކަމަށާއި, ދީނަށް ލޯބިކުރާ މީހުން އެކަމާ…

Read More

ހަ ޤައުމެއްގެ ސަފީރަކަށް ޝާން އައްޔަންކުރުމަށް މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި

ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު ޢާއިޝާތު ޝާން ޝާކިރު ނޮން ރެސިޑެންޓް ސަފީރެއްގެ ގޮތުގައި 06 ޤައުމަކަށް އައްޔަންކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ރުހުންދީފިއެވެ.…

Read More

ހަރުކަށި ފިކުރު ހުއްޓުވަން ފައުޖެއް އުފައްދަން ގޮވާލައި ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް

ހަރުކަށި ފިކުރުގެތެރެއިން ރާއްޖޭގައި ހިންގާޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ފައުޖެއް އުފައްދަން ގޮވާލައްވައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެ އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް…

Read More

ގެއަކުން ވަގަށް ނެގި ތިޖޫރީއެއް ވަޅުލާފައިވަނިކޮށް ފުލުހުން ހޯދައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ގެއަކުން ވަގަށް ނެގި ތިޖޫރީއެއް ވަޅުލާފައިވަނިކޮށް ފުލުހުން ހޯދައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ހިތަދޫ ގެއަކުން ތިޖޫރީއެއް ވަގަށް ނަގާފައިވާ މައްސަލަ…

Read More

ހަރުކަށި ފިކުރޭ ކިޔައިގެން ކަންކަން ހާސިލުކުރަން އުޅޭ އުޅުން ހުއްޓައިލަންޖެހޭ: މޮސްޓާ

ހަރުކަށި ފިކުރޭ ކިޔައިގެން ވަކި ކަންތައްތަކެއް ހާސިލުކުރަން, ވަކި ބައެއްގެ ބޮލުގައި ވަކި ޓެގެއް އަޅުވައިގެން ކަންތައްތައް ކުރާ ކުރުން ހުއްޓާލަން އެބަޖެހޭކަމަށް ނޮޅިވަރަމް…

Read More