ހިންނަވަރުގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ހުރި ޒުވާނަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެ

ޅ. ހިންނަވަރުގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ހުރި ޒުވާނަކު ކުއްލި ގޮތަަކަށް ނިޔާވެއްޖެއެވެ. އެރަށުން "ދެން"އާ ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނީ ނިޔާވެފައިވަނީ މުޖުތަބާ ނަމަކަށް…

Read More

ކާބުލްގެ ސްކޫލަކަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޖާނުން ފިދާވުމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 19 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އަފްއާނިސްތާންގެ ކާބުލްގެ ސްކޫލެއްގައި ދިން ޖާނުން ފިދާވުމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 19 މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ކާބުލްގެ ހުޅަނގުން އޮންނަ ޑޭޝްޓް އީ ބާރުޓީ އަވަށުގައި ދިން…

Read More

ޗައިނާއާއެކު ގުޅުން ބާއްވަން ބޭނުން: އިންޑިއާ

ޗައިނާއާއެކު ދެފަރާތަށް ވެސް އިޙްތިރާމް ކުރާާ ގުޅުމެއް އިންޑިއާއިން ދެމެހެއްޓަން އިންޑިއާއިން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށް އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އެސް ޖައިޝަންކަރު ވިދާޅުވެއްޖެ…

Read More

ކާރެއް ކައިރީގައި ހުރީ އެއީ ވަޅިއަކުން ލިބުނު ޒަޚަމެއްގެ ލޭ: ފުލުހުން

ހުޅުމާލޭގެ މަގެއްގެމަތީގައި ޕާކުކޮށްފައި އޮތް ކާރެއްގެ ކައިރީގައި ބިންމަތީގައި ހުރި ލެއަކީ ވަޅިއަކުން މީހެއްގެ ފައިގާ އެޅިގެން ފޭބި ލޭކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހުޅުމާލޭ…

Read More

މެޑިކަލް އިވެކްއޭޝަން؛ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްދިނުމުގެ 3958 ދަތުރު

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ދައުރަކީ ފެސިލިޓީއަކުން ލިބެން ނެތް ޚިދުމަތެއް އެއަށްވުރެ ހަޔަރ ފެސިލިޓީއަކަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި, އާސަންދަ މެދުވެރިކޮށް, އާސަންދައިގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމަކުން ބައްލަވާފައި, އެ މީހާ…

Read More

ޅ. އަތޮޅުގެ ދެ ޓީމު ނުކުޅޭތީ، ކްލަބް އޭދަފުށި ސެންޓްރަލް ލީގުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް

އޮކްޓޫބަރު މަހު އޭދަފުށީގައި ހޯސްޓު ކުރަން ހަމަޖެހފަިފައިވާ ސެންޓްރަލް ލީގު ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ގުރޫޕް އޭ ގެ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ކްލަބް އޭދަފުށި،…

Read More