މަޤާމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި އިމްރާން ކޮންމެފަދަ ކަމެއް ވެސް ކުރައްވަފާނެ: ޝިޔާމް

މަޤާމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު ޝައިޚު އިމްރާން ކޮންމެފަދަ ކަމެއް ވެސް ކުރައްވަފާނެކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު…

Read More

ހިދާޔަތާއި ދިންނެވުން ހޯދާކަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީއަށް ވަންނާކަށް ނުޖެހޭ: ރައީސް ޔާމީން

ކޮންމެހެން ހިދާޔަތާއި ދިންނެވުން ހޯދާކަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީއަށް ވަންނާކަށް ނުޖެހޭކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ޕީޕީއެމްއިން…

Read More

އިސްލާމްދީނުގެ ސައްހަ އަޤީދާ ހިމާޔަތްކުރަން ކުރައްވަންޖެހޭ ކޮންމެކަމެއް ރައީސް ކުރައްވާނެ: އިމްރާން

އިސްލާމްދީނުގެ ސައްހަ އަޤީދާ ހިމާޔަތްކުރަން ކުރައްވަންޖެހޭ ކޮންމެކަމެއް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތްކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު ޢިމްރާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖެ…

Read More

ޗާގޯސް މައްސަލައިިގައި ރައީސް ދެއްކެވީ ތެދު ވާހަކަފުޅެއް ކަމަށް ހެކިވަން: އިމްރާން

ރާއްޖެއާއި މޮރިޝަސްއާ ދެމެދު އުފެދިފައިވާ އިމުގެ މައްސަލައިގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވީ ތެދު ވާހަކަފުޅެއް ކަމަށް ހެކިވެވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން…

Read More

ދިވެހިންނަށްވުރެ ވަކިން ބޮޑު ނިއުމަތެއްގައި އޮތް ޤައުމެއް ދުނިޔޭގައި ނެތް، އެ ނިއުމަތަކީ އިސްލާމް ދީން: އިމްރާން

ދިވެހިންނަށްވުރެ ވަކިން ބޮޑު ނިއުމަތެއްގައި އޮތް ޤައުމެއް ދުނިޔޭގައި ނެތް، އެއީ އިސްލާމް ދީނުގެ މަތިވެރި ނިއުމަތް ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ…

Read More

ޗާގޯސް މައްސަލައިގެ ހަގީގަތް އެނގިތިބެ ދޮގުވާހަކަތައް ފަތުރާ ބައިބައިވުން އުފެއްދުމަކީ ހިތާމަހުރިކަމެއް: ރައީސް

ސިޔާސީ މަގްސަދެއް ހާސިލް ކުރުމަށް ޗާގޯސް މައްސަލައިގެ ހަގީގަތް އެނގި ތިބެ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގު ވާހަކަތައް ފެތުރުމަކީ ވަރަށް ދެރަ މައްސަލައެއް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ…

Read More