ބޯގަންވިލާ ގަސްތަކާ މަލުން ޖަރީވެފައިވާ ނަލަނަލަ ނެއްލައިދޫ

ގޯތިތެރޭގައި އޮންނަ ހުސްތަންކޮޅުގައި ނުވަތަ ދިރިއުޅޭ އެޕާޓްމެންޓްގެ ބެލްކަނީގައި ގަސް އިންދައި ހެއްދުމަކީ ދިވެހިންގެ އަބަދުވެސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ކޯވިޑް ބަލިމަޑުކަމާއި…

Read More

ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ފެތުރިފައި ހުރި އާދަޔާ ޙިލާފު ބޮޑު ލަފެއް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނައްތާލައިފި

ދުބާއީގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމަކުން “ޖަޔަންޓް ނެވަސް” ނަމަކަށް ކިޔާ ހަމުގެ އާދަޔާ ހިލާފު ބައްޔެއް ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގައި ބޮޑު ލަފެއް ހުރި އަލަށް އުފަންވި…

Read More

ޤިޔާމަތް ދުވަހު، ތިބާ ކުޅަ ޢަމަލުތައް އަދުލުވެރިކަމުގެ ތިލަފަތަށް އެޅޭތަން ތިބާ ދެކޭނެއެވެ.

މާތް ﷲ ތަޢާލާ އަހަރެމެން އެންމެހާ އިންސާނުން ހައްދަވާ ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވި މަޤުސަދާއި ބޭނުން ހަނދާނުގައި ހުންނަނީ އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކިތައްމީހުން ބާވައެވެ. މިއީ…

Read More

ހިންދޫ ދީނުގެ ހޮލީ ފެސްޓިވަލް އާ އެއްގޮތް ހަރަކާތެއް ފަންރަންގެ ނަމުގައި 3000 މީހުންނާ އެކު ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވައިފި

3000  އަށްވުރެ ގިނަ ބައިވެރިންނާއި އެކު ހިންދޫ ދީނުގެ ހޮލީ ފެސްޓިވަލް އާ އެއްގޮތް ހަރަކާތެއް އުރީދޫ ފަންރަންގެ ނަމުގައި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވައިފިއެވެ.…

Read More

މި އަހަރު ހުޅަނގު މޫސުން ފެށުމާއެކު ފުވައްމުލަކަށް ފުޅަނގި އަރަން ފަށައިފި

މިއަހަރު ހުޅަނގު މޫސުން ފެށުމާއެކު ފުވައްމުލަކަށް ފުޅަނގި(ހުޅަންމަހަ) އަރަން ފަށައިފިއެވެ.   ފުޅަނގި ނެގުމުގައި ބަލަނީ ވީހާވެސް ގިނައަކުން ނެގެތޯއެވެ. ނަގާ ފުޅަނގިތައް އިލޮއްޓަކުން…

Read More

ޝަންހާއީ ކޯޕަރޭޝަނގެ ޑައިލޮގް ޕާޓްނަރަކަށް ރާއްޖެ

ޝަންހައި ކޯޕަރޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސް.ސީ.އޯ)ގެ ޑައިލޮގް ޕާޓްނަރަކަށް ވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިންގ އެފެއަރޒް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ،  އެސް.ސީ.އޯގެ ޑައިލޮގް ޕާޓްނަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތު…

Read More

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްގެ ބާނީ ޢަބްދުލްޙަމީދު ޢަލީދީދީ ނިޔާވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްގެ ބާނީ އަދި އެސްކޫލްގެ ކުރީގެ ނާޒިރު ފުވައްމުލަކު ދޫޑިގަން، ލައިޓް ޢަބްދުލްޙަމީދު ޢަލީދީދީ ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ޢަބްދުލްޙަމީދު ޢަލީދީދީ ވަނީ ފުވައްމުލަކު ދަރިވަރުންނަށް…

Read More