ޔަމަނުގެ ހޫތީ ސިފައިން މިފަހަރު ހިފީ އިސްރާއީލުގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާގެ ބޯޓެއް!

ޔަމަނުގެ ހޫތީ މުޖާހިދުން މިއަދު ހިފި ބޯޓަކީ އިސްރާއީލުގެ މަހުޖަނެއްކަމަށްވާ، އިޔާލް އޯފަރ ގެ ބޯޓެއްކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ. އޭނާއަކީ އިސްރާއީލުގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާއެވެ.…

Read More

ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރިޔަސް އަނބިދަރިން މާލޭގައި އުޅޭނަމަ ޝަރުތު ހަމަވާނެ: އަކްރަމް ކޮންމެ ރަށެއްގައި ނުވަތަ ރިސޯޓެއްގައި ކޮންމެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރި ނަމަވެސް…

Read More

ޕީއެސްއެމް އެމްޑީ ޒީނާ ގެ ފުރަތަމަ މެމޯ ގައި އެންގެވީ އެމްޑީ އަންގާ ކަމެއް ކުރުމަށް!

ޕީއެސްއެމް ގެ ނިއުސް ހެޑު އަދި ތަޖުރިބާކާރު ނޫސްވެރިޔާ އަފްޒަލް މަގާމުން ދުރުކޮށް އެ ތަން ހިންގުން ހުސެއިން އަމީން އާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ސަރުކާރުގެ…

Read More

މާލޭގައި ނޫޅޭ މީހުންނަށް ފްލެޓް ދީފައި އެބަހުރި – އޭސީސީ

މާލޭގައި ދިރިނޫޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޝަރުތު ހަމަވާކަމަށް ހަދާފައި ފްލެޓް ދީފައި ހުރި ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ. މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން…

Read More

ހަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކަސްޓަމްސްއިން 31.7 މިލިއަނަށް އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހިފަހައްޓާފައިވޭ!

ހަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސްއިން ރާއްޖެއިން ބޭރުކޮށް އެތެރެ ކުރުަން އުޅުނު 31.7 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހިފަހައްޓާފައިވާކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެ…

Read More

ޔާމީންގެ ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރޮންޓް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައި އުފައްދަވާ ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރޮންޓް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދީފިއެވެ. މިއަދު އިލެކްޝަންސް…

Read More

އަލީ ވަހީދު ހައްޔަރުކުރީ ގޯސްކޮށް، ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 20،000 ޕައުންޑު!

ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު އިނގިރޭސިވިލާތުން ހައްޔަރުކުރީ ގޯސްކޮށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 20،000 ސްޓާލިންގ ޕައުންޑު ދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އަލީ…

Read More

ހައިވޭގައި ހުރި ސޯލާ ޕެނަލްތައް ނެގުމުގެ މަޝްވަރާ ފަށައިފި

ސިނަމާލެ ބުރިޖުގެ ހައިވޭގައި ކުރީގެ ސަރުކާރުން ހަރުކޮށްފައިވާ ސޯލާ ޕެނަލްތައް އެ ތަނުން ނެގުމުގެ މަޝްވަރާތައް އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ފަށައިފިއެެވެ. ހައިވޭގައި ހުރި ސޯލާ…

Read More