ކަނޑުން ގެއްލުނު ބައި ހޯދަން ކޮމިޓީ އެއް އުފައްދަވައިފި

ޗާގޯސް އައިލެންޑްސްގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ މައްސަލާގައި، ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން ގެންގުޅުނު ސިޔާސަތުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ބައެއް…

Read More

ކުޅުދުއްފުށި ގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޒޯނެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީއާ ހަވާލުކޮށްފި.

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޒޯނެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީއާ އިއްޔެ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިއެއްބަސްވުމުގައި ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ…

Read More

ފުލުހުންގެ ވެރިންނަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮމޯޝަންތައް ހުއްޓުވުމުގެ ވަގުތީ އަމުރު ސިވިލް ކޯޓުން ނުދިން

ފުލުހުންގެ އިސްވެރިންނަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮމޯޝަންތައް ހުއްޓުވުމުގެ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތް ކަަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފިއެވެ. އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން…

Read More

އުތުރު ކޮރެއާއިން އަނެއްކާ ވެސް މިސައިލުތަކެއް ލޯންޗުކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ކޮންމެ ސަރަހައްދަކަށް ވެސް ފޯރުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ދިގު ރާސްތާ ބެލިސްޓިކް މިސައިލެއް އުތުރު ކޮރެއާއިން ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ. އުތުރު ކޮރެއާ އިން މި މިސައިލު ލޯންޗުކޮށްފައި ވަނީ މެދު ރާސްތާ މިސައިލެއް ލޯންޗު ކުރިތާ މަދު…

Read More

އެސްއީޒެޑަށް އިންވެސްޓު ކުރެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ މިންވަރަކީ 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

ރާއްޖޭގެ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން (އެސްއީޒެޑް)ތަކަށް އިންވެސްޓުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް، އިންވެސްޓު ކުރެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ މިންވަރަކީ 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ނުވަތަ 1.5…

Read More