78 ފަހަރު ހައްޔަރުކުރި މީހަކު، އަނެއްކާވެސް ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

އެކި މައްސަލަތަކުގައި މީގެ ކުރިން 78 ފަހަރު ހައްޔަރުކުރި މީހަކު، އަނެއްކާވެސް ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މީހަކަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން މައްސަލައިގައި މިދިޔަ އާދިއްތަ…

Read More

ކުއްޖާއަށް އަނިޔާ ކުރި މެއިޑުގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ގޭގެ ވެރިންނަށް!

ކުޑަކުއްޖެއްގެ ގައިގައި ޖަހައި އަނިޔާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ އިންޑިއާ މެއިޑުގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުއްޖާގެ އާއިލާއަށް ކޮށްފިއެވެ. ކުޑަކުއްޖާއަށް އަނިޔާ ކުރި…

Read More

އަލްހާންއާއި ކޮއްކޮ އަދި އެމީހުންގެ ޓްރޭޑިންގ ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

އޮންލައިން ޓްރޭޑިންއަށް އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ނަމުގައި އެތައް ބައެއްގެ އަތުން މިލިއަނުން ރުފިޔާ ނަގާ އޮޅުވާލިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލްހާން ފަހުމީގެ…

Read More

ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރި މީހަކު އެދުނީ ބަންދުކުރެވެން އޮތް އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ބަންދުކޮށްދިނުމަށް

ފޭރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމަން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން ބަންދުކުރެވެން އޮތް އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ބަންދުކޮށްފައި ބަހައްޓައިދިނުމަށް އޭނާ…

Read More

މީހަކު ރަހީނުކޮށްގެން ފައިސާ ފޭރުން ދެ ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މީހަކު ރަހީނުކޮށް، އަނިޔާކޮށްގެން ފައިސާ ފޭރުން ދެ ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ބަންގްލަދޭޝް އަށް ނިސްބަތްވާ ދެ ފިރިހެެނެކެވެ.…

Read More

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކަށް ހަމަލާދިނުމަށްފަހު ފައިސާތައް ފޭރިގެންފި

ހދ.ހަނިމާދޫގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ ފިރިހެނަކަށް ހަމަލާދިނުމަށްފަހު ފައިސާތައްް ފޭރިގެންފިއެވެ. ހަމަލާދިނީ ހަނިމާދޫ ގެއެއްގައި އެކަނިމާއެކަނި ދިރިއުޅެމުންދާ އާދަމް ޔޫސުފް (63އ) އަށެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ…

Read More