މާލޭގައި ނޫޅޭ މީހުންނަށް ފްލެޓް ދީފައި އެބަހުރި – އޭސީސީ

މާލޭގައި ދިރިނޫޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޝަރުތު ހަމަވާކަމަށް ހަދާފައި ފްލެޓް ދީފައި ހުރި ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ. މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން…

Read More

ހަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކަސްޓަމްސްއިން 31.7 މިލިއަނަށް އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހިފަހައްޓާފައިވޭ!

ހަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސްއިން ރާއްޖެއިން ބޭރުކޮށް އެތެރެ ކުރުަން އުޅުނު 31.7 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހިފަހައްޓާފައިވާކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެ…

Read More

ރައީސް ޔާމިންގެ އެކައުންޓުތަކުގައި 47 މިލިއަން ރުފިޔާއާއި 3.9 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު

ވެރިކަމުން ވަކިވެޑައިގެންނެވިއިރު ކުރީގެ ރައީސް ޔާމިންގެ އެކައުންޓުތަކުގައި 47 މިލިއަން ރުފިޔާއާއި 3.9 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހުރިކަމަށް ދައުލަތުން ހައިކޯޓުގައި ބުނެފިއެވެ.ދައުލަތުން އެގޮތަށް…

Read More

ބިންވެރިޔާ ސްކީމުން ގޯތި ލިބޭނީ ޖޮއިންޓް ކޮށްގެންކަމަށް ބުނެ ހިންގީ ސްކޭމެއް

“ބިންވެރިޔާ” ސްކީމްގެ ދަށުން މާލެ ސަރަހައްދުން ބެހި ގޯތިތައް ފުރަތަމަ ބުރުން ލިބޭނީ ޖޮއިންޓްވެގެން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުންކަމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއިން އެންގުމަށް ފަހު، އެ…

Read More

ގެދޮރުވެރިޔާ ފުލެޓްތައް ދޫކުރުން އޭސީސީއިން އަނެއްކާ ހުއްޓުވައިފި

ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ފްލެޓުތައް ދޫކުރުން ހުއްޓާލަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)އިން އަނެއްކާވެސް އަންގައިފިއެވެ. އޭސީސީން…

Read More

ބަޔަކަށް ފްލެޓް ހޯދައިދޭން މާފަރު ކައުންސިލުން ވަގު ލިޔުންތަކެއް ދޫކުރި މައްސަލައެއް!

"ގެދޮރުވެރިޔާ" ސްކީމުގެ ދަށުން ބަޔަކަށް ފްލެޓް ހޯދައިދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި މާފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު އަދުނާން ސޮއިކޮށް "ވަގު" ލިޔުންތަކެއް ދޫކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ.…

Read More