ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން އެދުމަކީ ލާއިންސާނީ އަމަލެއް: ޔާމީން

ކުށުގެ ތުހުމަތުވާ މީހުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން އެދުމަކީ ލާއިންސާނީ އަމަލެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް…

Read More

ޖަލުތަކުގެ އެއްވެސް ފާހާނާއެއްގައި ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައި ނުހުންނާނެ: ކަރެކްޝަންސް

ޖަލުގެ އެއްވެސް ފާހާނާއެއްގައި ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައި ނުހުންނާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ބުނެފި އެވެ. ރޭ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ…

Read More

އަލްހާންގެ “ޕޮންޒީ ސްކީމް” ފަންޑުގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލްހާން ފަހުމީ އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން ހިންގަވާ އިންވެސްޓްމަންޓު ފަންޑުގައި ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ކުރިއަށްގެންދަން ޖެހޭފަދަ ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ އެކަން…

Read More

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އޮންލައިންކޮށް މިހާރު މައްސަލަ ފޮނުވޭނެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެ ކޯޓުން އޮންލައިންކޮށް ބަލައިގެންފިއެވެ. ތާރީޚީ ދުވަހެއް މިކަން ހާމަކޮށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް…

Read More

އަމިއްލަ ބަޔަކު ލައްވައި ވިޔަސް ޝަރީއަތް ލައިވް ކުރަން ޔާމީން އެދިވަޑައިގެންފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ވ. އާރަށު މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް އަމިއްލަ ބަަޔަކު ލައްވާ ވިޔަސް ލައިވްކޮށްދޭން އެމަނިކުފާނު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.…

Read More