އިންޑިއާއިން ބަލަނީ ސިފައިންނާއި އުޅަނދުތައް ނުގެންގޮސް ވޭތޯ!

އިންޑިއާއިން ބަލަމުން އަންނަނީ ރާއްޖޭގައި ތިބި އެގައުމުގެ ސިފައިންނާއި ރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓް ކުރަމުން އަންނަ އުޅަނދުތައް ނުގެންގޮސްވޭތޯ ކަމަށް އިންޑިއާގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.…

Read More

އިންތިހާބަށް ބިދޭސީންނަށް 2000 އައިޑީ ކާޑު ހައްދައިދީފައިވާ ކަމަށް ޝިޔާމް ތުހުމަތުކުރައްވައިފި

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް 2000 އައިޑީ ކާޑު ބިދޭސީންނަށް ސަރުކާރުން ހައްދައިދީގެން އުޅޭ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ…

Read More

ތަމްރީނެއް ހެދުމުގެ ނަމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއަށް ގެންނަނީ

ތަމްރީނެއް ހެދުމަށް ކަމަށް ބުނެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އިންޑިޔާ ސިފައިން ރާއްޖެ އަންނަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް "ދިޔަރެސް" އަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު…

Read More

އިންޑިޔާ އައުޓް ގަރާރު ދުސްތޫރީ މައްސަލަ އަކަށް ނުވާތީ ހައިކޯޓުން ނުބަލަން ނިންމައިފި

އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ނެރުއްވި ގަރާރު ބާތިލް ކުރުމުގެ މައްސަލައަކީ ދުސްތޫރީ މައްސަލައަކަށް ނުވާތީ އެ މައްސަލަ…

Read More

ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ ހިސާބުތައް އިންޑިޔާ އާކު ހިއްސާ ކުރަން ނިންމުމުން ސައީދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ.

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ތިޖޫރީގެ ތަޅުދަނޑި ވެސް އިންޑިއާއަށް ދީފައިވާ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ…

Read More

ބޮޑެތި ބާރު ތަކުން ކުދި ޤައުމުތަކަށް ވަދެގަންނަނީ މިފަދަ ނަންފިލާގަޑުތައް ބޭނުން ކޮށްގެން: އުމަރު

ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އިންޑިޔާގެ އުގަށްވެސް އަދި ޗައިނާގެ އުގަށްވެސް ނުވެއްޓި 'ނިއުޓްރަލް' ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުން ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް…

Read More

“އުތުރު ތިލަފަޅު އެގްރީމެންޓުން އިންޑިއާއަށް ނޫނީ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ އެއްވެސް ތަޙުލީލެއް ނުކުރެވޭނެ”

ޔޫޓީއެފް އެއްބަސް ވުމާއިއެކު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީ ވަނީ ކަނޑުތަކާއި އެކު ދުއްވާލާފައި ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕީޕީއެމް އޮފީހުގައި ރޭ ބޭއްވި…

Read More

ރާއްޖެއިން “އިންޑިއާ ފަސްޓް” ޕޮލިސީ ނަގަހައްޓާނެ: ރައީސް ޞާލިޙް

ރާއްޖެއިން "އިންޑިއާ ފަރސްޓް' ޕޮލިސީ ނަގަހައްޓާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ރައީސް ސާލިހުގެ އަރިހަށް އިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓާނަލް…

Read More