އެކްސިޑެންޓުގައި ސޯލާތަކަށް ދެލައްކައެއްހާ ރުފިޔާގެ ގެއްލުންވި

ހުޅުމާލެއިން މާލެއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ޓެކްސީއެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެގޮސް ސޯލާރ ޕެނެލްތަކުގައިޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ސޯލާރ ޕެނަލްތަކަށް 2 ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާގެ ގެއްލުންވެފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް…

Read More

ބްރިޖް ހައިވޭގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ސޯލާ ޕެނަލްތަކަށް ގެއްލުން ލިބިއްޖެ

ބްރިޖް ހައިވޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އެސަރަހައްދުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ސޯލާ ޕެނަލްތަކަކަށް ގެއްލުން ލިބިއްޖެއެވެ. ފުލުހުން މައުލޫމާތުދިން ގޮތުގައި މި ސޯލާ ޕެނަލް ތަކަށް ގެއްލުން…

Read More

ބްރިޖް މަތީ ދުއްވި ސައިކަލް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި 21 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. މަރުވެފައިވަނީ އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ ސޯސަން، މުހައްމަދު ހައިކަލް އިސްމާއީލް އެވެ. ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުން…

Read More

ތިލަފުށީގައި މަސައްކަތް ކުރަން އުޅުނު ބިދޭސީއެއް މަރުވެއްޖެ

ތިލަފުށީގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތުގައި އުޅުނު ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެމީހާ މަރުވީ ހަދަމުން ދިޔަ އިމާރާތެއްގެ ތިރީހަކަށް ފޫޓު މަތީގައި ހުރި…

Read More