ދުބާއީގެ ލަކީޑްރޯ ޕްރޮމޯޝަނެއްގައި ދިވެއްސަކަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު

ދުބާއީ ޑިއުޓީ ފްރީއިން ކުރިއަށްގެންދާ ލަކީ ޑްރޯ ޕްރޮމޯޝަނެއްގައި، އެއް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ނަސީބުވެރިއަކަށް ދިވެއްސަކު ހޮވިއްޖެއެވެ. "ދުބާއީ ޑިއުޓީ ފްރީ މިލޭނިއަމް މިލިއަނަރ"އަކަށް…

Read More

ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް 922 ގެސްޓްހައުސް

ރާއްޖޭގައި 922 ގެސްޓްހައުސްއަކައުން ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދެމުން އަންނަކަމަށް ފަތުރުވެރިކަމާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނެފިއެވެ. އެވުޒާރާއިން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން، ރާއްޖޭގައި މިހާރު 1،274 ތަނަކުން…

Read More

ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެސްޓީއޯއަށް 4.1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިއްޖެ

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން، އެސްޓީއޯގެ 3 ވަނަ ކުއާޓަރގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 4.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެކުންފުނިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެކުންފުނީގެ މިއަހަރުގެ…

Read More

”ބިއޯންޑް“ އެއާރލައިންގެ ދަތުރުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ މަތިންދާ ބޯޓު ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ސިމްޑީ ގްރޫޕާއި ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމުރެޓްސް ޔޫއޭއީގެ އިންވެސްޓްމެންޓް ކުންފުނި އަރަބިސްކުއެސްޓް ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ފެށާ ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ލަގްޒަރީ ލެޝާ އެއާރލައިން ”ބިއޯންޑް“ގެ…

Read More

ބޯޓުތައް ގްރައުންޑްކޮށް ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ދަތުރުތަށް ކެންސަލްކޮށްފި

މަތިންދާ ބޯޓުތައް ގްރައުންޑް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސް ގެ ދަތުރުތައް ކެންސަލްކޮށްފިއެވެ. މި މަތިންދާބޯޓުތައް ގްރައުންޑްކޮށް ކެެންސަލްކުރުމުގެ ސަބަބުން އެތަކެއް ޕަސެންޖަރުން ވަނީ…

Read More

ރިސޯޓް ކުލީގެ ޖޫރިމަނާގެ ބައެއް މާފުކޮށްދީފި

ހަދަމުންދާ ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލި ނުދައްކައިގެން ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ ތެރެއިން ހަތަރު ބިލިއަން ރުފިޔާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މާފުކޮށްދީފިއެވެ. މައުލޫމާތުލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ކުލީގެ ޖޫރިމަނާއިން ބޮޑު…

Read More