18 މީޓަރަށްވުރެ ދިގު އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމުގެ ކުރިން ކުރެހުން ފާސްކޮށް ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭގޮތް ހަދަނީ

މީޓަރަށްވުރެ ދިގު އުޅަނދު ފަހަރު ބަންނަން ފެށުމުގެ ކުރިން، އާކިޓެކްޓަކު ލައިވައި އުޅަނދު ފަރުމާކޮށް، ޓްރާސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭގޮތް ހަދަން ނިންމައިފިއެވެ.…

Read More

ހޮރޮއިޒަނުން މަސް ކިލޯއެއް 25 ރުފިޔާއަށް ގަންނަން ފަށައިފި

ހޮރޮއިޒަން ފިޝަރީޒުން މަސް ކިލޯއެއް 25 ރުފިޔާއަށް ގަންނަން ފަށައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހޮރޮއިޒަނުން އާއްމުކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، 120 މެޓްރިކްޓަނު މަސް ހަމަވަންދެން…

Read More

މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީންނަށް ހަރަކާތްތެރި ވެވޭނެ މިންވަރު އެނގޭތަ؟

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ގަވާއިދުތަކާ ގުޅޭ އަތްމަތީ ފޮތުގައި ވާގޮތުން، މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީންނަށް ހަރަކާތްތެރި ވެވޭނީ ހަމައެކަނި މިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިވާ ސައްހަ ލައިސަންސެއް އޮތް ދޮށީގެ…

Read More

މަސްދޯނިފަހަރުގައި ގެންގުޅޭ ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ ދޭން ޖެހޭނީ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް

ކަނަޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ރާވައި، ހިންގައިި، ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭ ގަވާއިދުގެ ފުރަތަމަ އިސްލާހުގައި ވާގޮތުން، މަސްދޯނިފަހަރުގައި ގެންގުޅޭ ބިދޭސީންނަށް މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ދޭން ޖެހޭނީ ވަޒީފާއާ ބެހޭ…

Read More

ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުން މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ބޭރުގެ އިތުރު މަސްބޯޓެއް އަތުލައިގަނެފި

ރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤްތިސާދީ ސަރަހައްދުގައި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ބޭރުގެ އިތުރު މަސްބޯޓެއް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ.ރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ އިގްތިސާދީ…

Read More

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރި ސްރީލަންކާގެ 4 މަސްބޯޓެއް ހިފަހައްޓައިފި

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ގާނޫނާ ހިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ސްރީލަންކާގެ 4 މަސް ބޯޓެއް ހިފަހައްޓައިފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހާއްސަ އިގްތިސޯދީ ސަރަހައްދުގައި…

Read More

އިނގިރޭސި މަސްވެރިއެއް ވަރަށް މަދުން ފެންނަ ނޫ ކުލައިގެ އިއްސެއް ހިފައިފި

މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ ނޫ ކުލައިގެ އިއްސެއް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަސްވެރިއެއް ހިފައިފިއެވެ. މިއީ މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ ބާވަތުގެ އިއްސަކަށްވުމުން މަސްވެރިއާގެ އެދުމަށް ހިލޭ…

Read More