ރާއްޖެ އެތެރެކުރި 8.8 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ކުރިއަރ އަދި އެއަރކާރގޯ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެތީގެ ތިން ޝިޕްމެންޓެއް ކަސްޓަމްސްއިން އަތުލައިގަނެފިއެވެ. ކަސްޓަމްސް އިން މިއަދު ވިދާޅުވީ، މީގެ ތެރެއިން…

Read More

5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑްރަގްސް އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު ޑްރަގްސް އަތުލައިގެންފިއެވެ. ކަސްޓަމްސްއިން ބުނެފައިވަނީ އެއާރކާގޯ ޝިޕްމަންޓެއްގައި ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެތި ކަސްޓަމްސްއިން އަތުލައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސެޕްޓެމްބަރު…

Read More

މާފަރު ޕްލިސް ސްޓޭޝަނުން ޑްރަގް ގެއްލުނު މައްސަލަ ބަލަނީ

ނ. މާފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި މަސްތުވާތަކެތި ވަގަށް ނެގި މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. މި މަސްތުވާތަކެއްޗަކީ…

Read More

ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމު ފުރިހަމަކުރާ ޒުވާނުންނަށް ކޫއްޑޫއާއި ފެލިވަރުން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާނަން: ސެމްބެ

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ވެރިކަމެއްގައި ޑްރަގު ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމު ފުރިހަމަކުރާ ޒުވާނުންނަށް ކޫއްޑާ އަދި ފެލިވަރުން ވަޒީފާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް އެ ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ…

Read More

ޑީއެޗްއެލް އިން ގެނައި ޕާރުސަލެއްގައި ކިލޯއެއްހާ ޑްރަގްސް: ދައުވާލިބުނު ތިން މީހުން ސަލާމަތްވެއްޖެ

ޑީއެޗްއެލް މެދުވެރިކޮށް ޕާރުސަލެއްގައި ފޮރުވައިގެން ކިލޯއެއްހާ ޑްރަގް އެތެރެކުރި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރި ތިން މީހުންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން…

Read More

9000އާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަަށް ޑްރަގް ބޭނުންކުރާ މީހުން އުޅޭއިރު، 10 އިންސައްތަ ވެސް ފަރުވާގައި ނެތް

ރާއްޖޭގައި 9000އާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަަށް ޑްރަގް ބޭނުންކުރާ މީހުން އުޅޭއިރު އޭގެ ތެރެއިން 10 އިންސައްތަ ވެސް ފަރުވާގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ނެތްކަމަށް ކޮމިޝަނަރ…

Read More