ރިސޯޓްތައް އިތުރަށް ތަރައްގީކުރަން ބަންދު ކުރެވޭ މުއްދަތު ދެ އަހަރަށް

ޓޫރިޒަމް ބޭނުންތަކަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ތަންތަނުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރަން ބަންދުކުރެވޭ މުއްދަތު ދެ އަހަރަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ. މި ބަދަލު ގެނައީ ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުންތަކަށް…

Read More

އިފުރު ރިސޯޓުން ސްކައިޑައިވިންގެ ފައްޓަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

އިފުރު އައިލޭންޑް ރިސޯޓުން ޓޫރިސްޓުންނަށް ސްކައިޑައިވިންގެ ހިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. ސްކައިޑައިވިން އަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެ ރިސޯޓުން ވަނީ ހަ މީހުންގެ ޖާގައިގެ…

Read More

ޓުއަރިޒަމް ގާނޫނަށް ބޮޑެތި އިސްލާހުތަކެއް!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށައަޅައިފިއެވެ. ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ ތެރެއިން ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ…

Read More

ފަތުރުވެރިން ރާއްޖޭގައި އެވްރެޖްކޮށް މިހާރު ހަތް ދުވަސް ހޭދަކުރޭ

ފަތުރުވެރިން އެވްރެޖްކޮށް ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހަތް ދުވަސް ހޭދަކުރާކަމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މިއަހަރުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން…

Read More

ނަލަންދޫގައި ރިސޯޓު ތަރައްޤީކުރަން އަލުން ބީލަމަށް

ށ. ނަލަންދޫގައި ރިސޯޓު ތަރައްޤީކޮށް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އަލުން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވަނީ މިދިޔަ އޮގަސްޓުމަހުގެ ތެރޭގައިވެސް ނަލަންދޫގައި…

Read More

ދިވެހި ޓްރެވަލް އޭޖެންޓުންގެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މިސްރާބުހުރިގޮތް ރަނގަޅުނޫންކަމަށް

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް މިހާރުހުރި މިސްރާބު ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް ދިވެހި ޓްރެވަލް އޭޖެންޓުން ހިއްސާވާ ޖަމިއްޔާ، މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ޓްރެވަލް އެޖެންޓްސް އެންޑް…

Read More

ރިސޯޓްތަކަށް އިނާޔަތްތައް އޮންނައިރު، ޓްރެވަލް އޭޖެންޓުންނަށްވެސް އެ ގޮތް އޮންނަންޖެހޭނެ: ފިރާގު

ޓޫރިޒަމް ވިޔަފާރީގައި ކުރިއަށްދިއުމަށް ސަރުކާރުން ރިސޯޓްތަކަށް ލުއި ދޭ އުސޫލުން ޓްރެވަލް އޭޖެންޓުންނަށްވެސް އެމަގުން ކަންކަން ކޮށްދޭނަމަ ވިޔަފާރީގައި ކުރިއަށްދިއުމަށް ފަސޭހަވެގެންދާނޭކަމަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ…

Read More