ރިސޯޓުތަކުގެ އިސް މަގާމުތަކަށް ދިވެހިން ބިނާކުރަން ސްކޮލަޝިޕް ދެނީ

ރިސޯޓުތަކުގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ދިވެހިން ބިނާކުރުމަށް ސްކޮލަޝިޕް ސްކީމެއް ތައާރަފުކޮށް ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލުއިތަކެއް ހޯއްދަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް…

Read More

ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކުން ޓްރިބިއުނަލާއި ކޯޓު މަރުހަލާގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނަގާ – ޝުނާނާ

ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކުން, ޓްރިބިއުނަލާއި ކޯޓު މަރުހަލާގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނަގާކަމަށް، އައިއެލްސީގެ ރައީސާ އަދި ގާނޫނީ ވަކީލު މަރިޔަމް ޝުނާނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖެ…

Read More

ދުސިތް ތާނީ ރިސޯޓް ގައި ފިރިހެން މުވައްޒަފުން ތުނބުޅި ބަހައްޓަން ހުއްދަ ދީފި

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ތުނބުޅި ބެހެއްޓުމަކީ ރިސޯޓްތަކުގައި އާންމު ގޮތެއްގައި މަނާ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު ތުނބުޅި ބަހައްޓަން ހުއްދަ ދިނުމަށް މުވައްޒަފުން…

Read More

މާމުޓާ ޕުލްމަން ރިސޯޓުގެ ލަންކާ މެނޭޖަރު، ދިވެހި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރަނީ

ގއ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޕުލްމަން މޯލްޑިވްސް މާމުޓާ ރިސޯޓުގެ ލަންކާ މެނޭޖަރު، ރަކީ އެ ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ދިވެހި މުވައްޒަފުން…

Read More

3 އަހަރުތެރޭ 7 ވަރަކަށް ހާސް ވަޒީފާ ސަރުކާރުން އިތުރުކޮށްފި

  މިދިޔަ 3 އަހަރުތެރޭގައި ސަރުކާރަށް އިތުރު 6669 ވަޒީފާ އުފައްދާފައިވާކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ މަންތްލީ ގަވަމަންޓް…

Read More

“ޓުރޯމާ” ޗުއްޓީ ކިޔާ ވައްތަރުގެ ޗުއްޓީ އެއް ދޭން އެމްޕީއެލުން ނިންމައިފި

ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާ ހާދިސާތަކާއި ގުޅިގެން ދިމާވާ ނަފުސާނީ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ހާއްސަ ޗުއްޓީއެއް ދޭން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ނިންމައިފިއެވެ. މުސާރައާއި…

Read More

ނެޝަނަލް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމަށް މިފްކޯއިންވެސް 19 ފުރުސަތު

ނެޝަނަލް އެޕްރެންޓިސް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ (މިފްކޯ) ގެ ފަރާތުން 19 ބައިވެރިން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ސަރުކާރުން…

Read More

އެއާޕޯޓުން ބޭރުމީހުންނަށްދޭ ބޮޑު މުސާރަތައް ހުނަރުވެރި ދިވެހިންނަށް ދޭން ސައީދު ގޮވާލައްވައިފި

ރާއްޖޭގެ މައި ވައިގެ ބަނދަރުގަަައި ބޭރު މީހުން ތިބި މަގާމުތަކަށް ހުނަރުވެރި ދިވެހިން ހަމަޖައްސައި އެމީހުންނަށް ދޭ ބޮޑު މުސާރަތައް ދިވެހީންނަށް ދިނުމަށް ކުރީގެ…

Read More

އުސޫލާ ޙިލާފަށް ވަކިކުރި އެމްޕީއެލްގެ މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާ އަލުން ދޭން ހުކުމްކޮށްފި

ގާނޫނާ ހިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި އެމްޕީއެލް މުއައްޒަފަށް ވަޒީފާ އަލުން ދިނުމަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއިން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ. ގާނޫނާއި ހިލާފަށް އަދި ވަޒީފާގެ…

Read More