އިނގިރޭސިންގެ ހިމާޔަތައް ދިޔައިރުވެސް ދާހިލީ މިނިވަންކަން އޮތް: ރައީސް ޑރ. ވަހީދު

އިނގިރޭސީންގެ ދަށަށް ދިޔައިރުވެސް ރާއްޖޭގެ ދާހިލީ މިނިވަންކަން އޮތް ކަމަށާއި އެކަމަކު މިހާރު އެ މިނިވަންކަންވެސް ނެތް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު…

Read More

ރާއްޖެ އިނގިރޭސީންގެ ހިމާޔަތުގެ ދަށަށް ދިޔަގޮތް އެނގޭތަ؟

ތަސްވީރުން ފެންނަނީ ދިވެހި ރަސްކަމުގެ ކީރިތިކަމާއި މޫރިތިކަން ދައްކައިދޭ ރަސްކަމުގެ ދަރުބާރެވެ. ތަޚުތުގައި އެ އިންނެވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްގެފާނެވެ. ކޮންމެވެސް މީހަކު ރަދުންނަށް ކަރުދާސްގަނޑެއް…

Read More

މީގެ 44 އަހަރު ކުރިން ހިންގި ޓީވީ މޯލްޑިވްސް ގާއިމުކުރުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫޢު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުލަތަކުގެ ޓެލެވިޒަން ސްޓޭޝަން (ޓީވީ މޯލްޑިވްސް) ގާއިމު ކުރުމަށް ހިންގުނު ބޮޑު މަޝްރޫޢަކީ ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސުމުއްވުލްއަމީރު އަލްމަރުހޫމު އިބްރާހީމް ނާޞިރު ރަންނަބަނޑޭރި…

Read More

އަދުގެ ދުނިޔެ: ކްރައިމިއާއަކީ ރޫސީންގެ ތަނެއް ނޫނެވެ. ޔުކްރޭނުގެ ތަނެއްވެސް ނޫނެވެ. މުސްލިމުންގެ ތަނެކެވެ.

ޔުކްރޭނާއި ރަޝިޔާގެ އަރައިރުންތަކުގެ ފަހަތުގައިވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އެއްސަބަބަކީ ކްރައިމިއާގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ މައްސަލައެވެ. ޔޫރަޕުގެ ބައްރުގެ ތެރެއިން މުއްޔެއްގެ މިސާލުގައި ބްލެކްސީގެ…

Read More