ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތަކުގެ މަނާ ކުރާ ލިސްޓު ރައީސް ކަނޑައަޅުއްވައިފި 

ތިމާވެށްޓަށް ގެއްލުންދޭ ސިންގަލް-ޔޫސް ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތަކުގެ ލިސްޓު އާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އަލުން ކަނޑައަޅުއްވައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ލިސްޓް އަލުން ކަނޑައެޅުއްވީ…

Read More

ނެލިވަރާއި ހުރާފަރު ހިމާޔަަތްކޮށްފި

ބ. އަތޮޅު ނެލިވަރާއި ހުރާފަރަކީ ހިމާޔަަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދެއް ގޮތުގައި ތިމާވެއްޓާބެހޭ ވުޒާރާއިން ނިންމައިފިއެވެ. އެ ވުޒާރާއިން ވަނީ ނެލިވަރާއި ހުރާވަރަކީ ހިމާޔާތްކުރެވިފައިވާ ދެ ފިނޮޅުކަމަށް ކަނޑައަޅައި…

Read More

އެކްސިޑެންޓުގައި ސޯލާތަކަށް ދެލައްކައެއްހާ ރުފިޔާގެ ގެއްލުންވި

ހުޅުމާލެއިން މާލެއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ޓެކްސީއެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެގޮސް ސޯލާރ ޕެނެލްތަކުގައިޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ސޯލާރ ޕެނަލްތަކަށް 2 ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާގެ ގެއްލުންވެފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް…

Read More

ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން ފެންބޮޑުވާ ރަށްރަށަށް އެންޑީއެމްއޭއިން ޕަމްޕު ފޯރުކޮށްދީފި

ވާރޭވެހިގެން ފެންބޮޑުވާ ރަށްރަށަށް ނޭޝަނަލް މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ)އިން ފެންހިއްކާ ޕަމްޕު ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ. އެ އޮތޯރިޓީން ބުނެފައިވާގޮތުގައި ރަށްރަށުގެ ވިލުންވެރިކަން އިތުރުކުމަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާ…

Read More

ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގައި ރާއްޖެއަށްވުރެ ވަކިން އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ޤައުމެއް ނެތް- ނައިބު ރައީސް

ރާއްޖޭގެ މުޅި އިޤްތިޞާދު ބަރޯސާވަނީ ރާއްޖޭގެ ގުތުރަތީ ވެއްޓަށްކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގައި ރާއްޖެއަށްވުރެ ވަކިން އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ޤައުމެއް ނެތްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު…

Read More

ރައީސްގެ ގަރާރަކުންވެސް ކޮތަޅުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރެވޭނެ – މޮސްޓާ

ކޮތަޅުން ބޮޑު އަގެއް ނެގުމުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން އިހްލާސްތެރިކަން ހުރިނަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ގަރާރަކުން ވެސް އެކަން ކުރެވޭނެ ކަމަށް…

Read More