ޤިޞާސް މައްސަލަތަކުގައި، ޑީއެންއޭއަކީ ބުރަދަން ދެވިދާނެ ގަރީނާއެއް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި

ޤިޞާސް އަދި ޙައްދު ފަދަ ޝަރުޢީ މައްސަލަތަކުގައި ޑީއެންއޭއަކީ އެއަށް ބުރަދަން ދެވިދާނެ ހަރުދަނާ ގަރީނާއެއް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. ޑީއެންއާ މެދު…

Read More

މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދުމުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް އިރުޝާދެއް ނެރެފި

ސްކޭމް ކޯލުތަކާއި، އޮޅުވާލައިގެން މަކަރާއި ހީލަތުން މީހުން އަތުން ފައިސާ ހޯދުމުގެ މައްސަލަތައް މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި ގިނަވެ، އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާ ހަމައަށް…

Read More

އިންތިހާބުތަކާބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހް ގެނައުމުގެ ބިލް ރައީސް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/11 (އިންތިހާބުތަކާބެހޭ އާންމު ގާނޫނު) އަށް 4 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފިއެވެ.…

Read More

“އެމްވީ ލޯ” ގެ އާ ވެބްސައިޓުގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޤާނޫނުތައް

ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް އަދި އެ ގާނޫނުތަކަށް ގެންނަ އިސްލާހުތައް ފަސޭހައިން ބަލާލެވޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ 'އެމްވީލޯ' ގެ އާ ވެބްސައިޓް މިއަދު އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ. އެޓާނީ…

Read More

ޙަރަދުގެ މައްސަލައިގައި ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފިނަމަ މުސާރަދޭ ފަރާތުން ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭނީ ކޯޓަށް.

ފެމިލީ ކޯޓުން ވަނީ އެފަދަ ހާލެއްގައި އެ ކޯޓުން އަމަލު ކުރަމުންދާ ގޮތްވެސް ތަފްސީލް ކޮށްދީފައެވެ. އެގޮތުން ފެމިލީ ކޯޓުން ބުނީ ހަރަދު ދޭންޖެހޭ…

Read More

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި ކައުންސިލުތަކުން އެހީވުމާބެހޭ ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލައިފި

ރަށްތަކުގައި ހިނގާ ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި އިޖާބަދޭ ފުރަތަމަ އިދާރާގެ ގޮތުގައި އެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލް ހަމަޖެއްސުމާ ބެހޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި ގަވައިދެއް ފެމިލީ…

Read More

މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމެއްގައި ޖިނާއީ ދައުވާކުރުމުގެ ބާރު އާންމުންނަށް

ދައުލަތުގެ ދައުރެއް ނެތި ޖިނާއީ ދައުވާ ކުރުމުގެ ބާރު އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ދޭން އިދިކޮޅު ޕީއެންސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމަނައިފިއެވެ.…

Read More

ކޮމިޓީން ފާސްކުރީ މަސްދަރު ހާމަކުރަން ޕީޖީން ހައި ކޯޓުގައި އެދެވޭނެ ކަމަށް

ތަހުގީގުގެ ކޮންމެ މަރުހަލާއެއްގައި ވެސް ނޫސްވެރިޔާއަށް މަސްދަރު ހާމަކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހައި ކޯޓުގައި އެދެވޭ ގޮތަށް ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި އެވެ.…

Read More