ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ގެއްލޭގޮތަށް ކަންތައް ކުރާ މީހުނަށް ހަރުކަށި އަދަބު ދޭނަން: ޑރ. މުއިއްޒު

ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ގެއްލޭގޮތަށް ކަންތައް ކުރާ މީހުންނަށް ހަރުކަށި އަދަބު ދޭނެ ކަމަށް ޕީއެންސީ/ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.…

Read More

ދުބާއީ ގެ އިންޑިޔާ ބަޔަކު ހިންގާ ކުންފުންޏަކުން ރާއްޖޭގައި ޑިޖިޓަލް ބޭންކެއް ހަދަނީ

ފާރު ޕެއިންޓް ކުރާ އޮޓަމެޓިކް ރޮބަޓް މަޔޯ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އުފެއްދި ކުންފުނި ރާއްޖޭގައި ޑިޖިޓަލް ބޭންކެއް ހަދަން ހުށަހަޅައިފި އެވެ. ޑިޖިޓަލް ބޭންކް…

Read More

ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަން ގްރޫޕް (އެސް.އޯ.ޖީ)، ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް މެރިންކޯގެ އެލީޓް ޔުނިޓް ނުވަތަ ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަން ގްރޫޕް (އެސް.އޯ.ޖީ)، ރަސްމީކޮށް މިއަދު އިފްތިތާޙުކޮށްފިއެވެ. ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަން ގްރޫޕް…

Read More

އިންޑިއާ ސިފައިން ފައިބައިގެން ދަންދެން، އިންޑިއާ އައުޓް ކުރިއަށް ގެންދާނެ: އާދަމް ޝަރީފު

ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އާދަމް ޝަރީފު އުމަރު-- ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމުވެތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ފައިބައިގެން ދަންދެން، "އިންޑިއާ އައުޓް" ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް…

Read More

ސިޔާސީ ގޮތުން ބުނަން ބޭނުން ނުވިޔަސް ދިވެހި ސިފައިން ދަންނަ ބޮޑު ސިއްރު – އިންޑިޔާ އަކީ ރާއްޖެއަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކާ

އިންޑިއާއަކީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް އޮތް ބޮޑު ނުރައްކަލެއްކަމަށް ގިރިފުށީގައި ތިބި އިސް ޖެނެރަލުން ބުނެދިންކަމަށް ކުރީގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޙުސައިން ވަޙީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.…

Read More

ފުލުހުންނަށް ވުރެ ކުށްވެރިންގެ ބާރު ގަދަވެއްޖެ: އުމަރު ވިދާޅުވަނީ “ހައްލަކީ އުމަރު” ކަމަށް

ފުލުހުންނަށް ވުރެ ކުށްވެރިންގެ ބާރު ގަދަވެފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އުމަރު މިހެން ވިދާޅުވީ އިންޒާރު ދިނުމަށްފަހު…

Read More

އިންޑިއާގެ ވިޔަފާރިވެރިޔަކު ރާއްޖެއިން ވިސާ ނުލިބިގެން އެއްވެސް އިރަކު އުޅުނުތަ؟

އިންޑިއާގެ "ވިޔަފާރިވެރިންނަށް" ބިޒްނަސް ވިސާ ގައި ރާއްޖޭގައި 3 މަސް ވަންދެން އުޅެވޭ ގޮތް ހެދުމާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ މީސް މީޑީޔާގައި އަނެއްކާވެސް "އިންޑިޔާ…

Read More

އޮޅުވާލައިގެން އިންޑިޔާ އިން ހަނިމާދޫގެ އެއާޕޯޓު މިލިޓަރީ ބޭނުމަށް ބަދަލު ކުރަނީ

ހދ. ހަނިމާދޫގެ އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ޕްލޭން ޑިޒައިން ކޮށްފައި އޮތީ މިލިޓަރީ ކޯޑަކަށް ކަމަށް އިނަ މޯލްޑިވްސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު…

Read More

ކޮޗިން ފެރީން އިންޑިޔާ ސިފައިން ހަތިޔާރު އެތެރެކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ދިވެހި ރައްޔިތުންތަކެއް އިންޑިޔާގެ ފެރީތައް ރާއްޖެއަށް އޮޕަރޭޓް ނުކުރަން އެދި އެދި ތިއްބާ، މިދިޔަ އަހަރު ސަރުކާރުން އިންޑިޔާއާ ގުޅިގެން ކުޑަ…

Read More