ބޭސް ސިޓީގައި އޮންނަ ބްރޭންޑުގެ ބޭސް ނޫން ބޭހެއް އާސަންދަ އިން ދެން ނުލިބޭނެ!

ބޭސް ސިޓީގައި އޮންނަ ބްރޭންޑުގެ ބޭސް ފިޔަވައި އެހެން ބްރޭންޑެއްގެ ބޭހަށް އާސަންދަ ނުލިބޭ ގޮތް ހަދަން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފިއެވެ. އެ ކުންފުނިން…

Read More

ދަށް ސްޓޭންޑަޑެއްގެ ދިޔާ ބޭސްތަކެއްް ރާއްޖެއިން ފެނިއްޖެ

ޕާކިސްތާނުގެ ފާމިކްސް ލެބޯރަޓޯރީ ކުންފުނިން އުފައްދާފައިވާ ދަށް ސްޓޭންޑަޑެއްގެ ސިރަޕް ބޭސްތަކެއްް ރާއްޖޭގައި ވިއްކަމުންދާކަމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން ބުނެފިއެވެ. ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ…

Read More

ޓްރީޓޮޕުން ދާއިމީ ޕޭސްމޭކާ އިންޕްލާންޓްކުރުން ކާމިޔާބު ކަމާ އެކު ކޮށްފި

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން އަނެއްކާވެސް އުފާވެރި ކާމިޔާބީއެއް ހާސިލުކޮށް ދާއިމީ ޕޭސްމޭކާ އިމްޕްލާންޓް ކުރުމުގެ ޕްރޮސީޖާ ކާމިޔާބު ކޮށްފި އެވެ. މިއީ ކޮންޑަކްޝަން ސިސްޓަމް…

Read More