މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ފަރުވާދޭ ތަންތަނުގެ އަދަދު ޖޫން މަހު އިތުރުކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައި އޮތްނަމަވެސް ފަރުވާދިނުމުގެ ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައި ނެތް ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ (އެން.ޑީ.އޭ) ގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަން އަދި…

Read More