އެސްއީޒެޑަށް އިންވެސްޓު ކުރެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ މިންވަރަކީ 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

ރާއްޖޭގެ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން (އެސްއީޒެޑް)ތަކަށް އިންވެސްޓުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް، އިންވެސްޓު ކުރެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ މިންވަރަކީ 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ނުވަތަ 1.5…

Read More

އިތުރު 100 މެޓްރިކް ޓަނުގެ ދަޅުމަސް ބަންދުކުރާ ކާރުހާނާއެއް ތަރައްގީކުރަނީ

އިތުރު 100 މެޓްރިކް ޓަނުގެ ދަޅުމަސް ބަންދުކުރާ ކާރުހާނާއެއް ތަރައްގީކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މީރުމާގައި ރޭ ބޭއްވި މަސްވެރިންގެ…

Read More

އީއީޒެޑްގެ ތެރެއިން ޖާގަ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ސަރަަހައްދަކަށް މަސްވެރިކަން ފުޅާކުރާނަން: ރައީސް

ރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ އިގުތިސާދީ ސަރަހައްދު (އީއީޒެޑް) ގެ ތެރެއިން ޖާގަ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ސަރަަހައްދަކަށް މަސްވެރިކަން ފުޅާކުރެއްވުމަށް އިސްކަން ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް…

Read More

ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މުދާ އެތެރެކުރުމުގައި އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް: ސަޢީދު

ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މުދާ އެތެރެކުރުމުގައި އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތްކަމަށް އިޤްތިސާދީ ތަރައްޤީއާއި ވިޔަފާރިއާއި ބެހޭ ވަޒީރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.…

Read More

ބީލަންތައް ބަލާ ދިރާސާކުރާ ޓެންޑަރ ބޯޑު އަލުން އެކުލަވާލައިފި

ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބަލައި ދިރާސާކޮށް ކުންފުނިތަކާ އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ނެޝަނަލް ޓެންޑް ބޯޑް އަލުން އެކުލަވާލައިފިއެވެ. ރައީސް…

Read More

ބިޑްކުރުމުގެ ދަޢުވަތަކާ ނުލައި ސަރުކާރަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ އުސޫލު އުވައިލައްވައިފި

ބިޑްކުރުމުގެ ދަޢުވަތަކާ ނުލައި ސަރުކާރަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ އުސޫލު، މި ސަރުކާރުން އުވައިލައްވައިފިއެވެ. އިއްޔެ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރެއްވި އުސޫލުގައިވަނީ، ބިޑްކުރުމުގެ ދަޢުވަތަކާ ނުލައި ސަރުކާރަށް ޕްރޮޕޯޒަލް…

Read More

އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކައުންސިލްތަކުން އެދޭ ރަށްތައް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަވައިފި

ކައުންސިލްތަކުން އެދޭ، އެއަތޮޅެއްގައި ހިމެނޭ ރަށްރަށާއި ފަޅުތަކުގެ ތެރެއިން، އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އެކައުންސިލަކަށް ރަށެއް ނުވަތަ ފަޅެއް ވަކި އުސޫލުތަކެއްގެ ދަށުން ލިބޭނެގޮތެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ…

Read More