ޕީއެސްއައިޕީއަށް ކުރި ޚަރަދު 9.3 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 9.3 ބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.މިއީ މިއަހަރަށް ލަފާކޮށް ދައުލަތުގެ…

Read More

ދެވަނަ އަށް ދިން ތާރީހަށް ވެސް އަމީނީމަގުގެ މަސައްކަތެއް ނުނިމުނު، ސަރުކާރާއި އާރުޑީސީގެ ބަހެއް ނެތް

މިކަމާ ގުޅިގެން ބަހެއް ހޯދާލުމަށްޓަކައި އާރުޑީސީގެ ބައެއް އޮފިޝަލުންނަށާއި ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަކްރަމް ކަމާލުއްދީންގެ އިތުރުން، މިނިސްޓަރު އަސްލަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ގުޅުމުން…

Read More

ޗައިނާ ކުންފުންޏަކާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މަރާމާތުކުރަން ހަވާލުކުރީ 1.4 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް

މާލޭ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ތާރުއަޅައި މަރާމާތުކުރަން ޗައިނާގެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރީ 1.4 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.…

Read More

އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި އާގުބޯޓުފަހަރަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަން ރައީސް އަންގަވައިފި

އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި އާގުބޯޓުފަހަރަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙު ސަރުކާރުގެ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގަވައިފިއެވެ. ރައީސް އެގޮތަށް…

Read More

ހަނިމާދޫ މަގުތައް ޒަމާނީކޮށް ނިމެނީ، 20 މަގުގައި ތާރައަޅާ ނިމިއްޖެ

  ހދ. ހަނިމާދޫ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ހިންގާ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ 93 އިންސައްތަ ނިމިއްޖެއެވެ. އެމްޓީސީސީ އިން މި މަޝްރޫއާއި ގުޅޭ…

Read More

ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ހިންގުން ވިލާ އެއާއަށް

ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ހިންގުން ވިލާ އެއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ އަލުން ސަރުކާރުން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެއާޕޯޓުގެ…

Read More

ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ގްރައުންޑް ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް އިތުރު އުޅަނދުތަކެއް

ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ގްރައުންޑް ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް އިތުރު އުޅަނދުތަކެއް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. އަލަށް ގަން އެއާޕޯޓަށް ގެނެސްފައިވަނީ…

Read More

‘ސީވިއު’ ކަމަށް ބުނެ ވިއްކި އެޕާޓްމެންޓްތަކުން ފެންނަނީ ‘ކޮންޓެއިނާވިއު’

ހުޅުމާލޭގެ ފިތުރޯނުމަގުގައި ހުންނަ ރެނާޓަސް އިތާމުއި އެޕާޓްމެންޓްތައް ވިއްކަންފެށީ 2017 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކުން އިމާރާތްކުރި މި ފުލެޓުގެ މަސައްކަތްނިމި މީހުން ދިރިއުޅެން…

Read More