ކަނޑުން ގެއްލުނު ބައި ހޯދަން ކޮމިޓީ އެއް އުފައްދަވައިފި

ޗާގޯސް އައިލެންޑްސްގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ މައްސަލާގައި، ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން ގެންގުޅުނު ސިޔާސަތުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ބައެއް…

Read More

މާލޭ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުސް އަންނަ މަހު 6 ގައި!

މާލެއަށް މޭޔަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ފަސް ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ޢަމާޒުކޮށް ޕީއެސްއެމުން އިންތިޒާމުކުރާ ބަހުސް އަންނަ މަހުގެ 6ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.…

Read More

ގައުމީ ސަލާމުން ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ފަށަން ނިންމައިފި

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސްކޫލްތައް ފަށާނީ ގައުމީ ސަލާމުން ކަމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން…

Read More

ގެދޮރުވެރިޔާ ފުލެޓްތައް ދޫކުރުން އޭސީސީއިން އަނެއްކާ ހުއްޓުވައިފި

ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ފްލެޓުތައް ދޫކުރުން ހުއްޓާލަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)އިން އަނެއްކާވެސް އަންގައިފިއެވެ. އޭސީސީން…

Read More

ބޭރުގެ އެމްބަސީތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ 61 މުވައްޒަފުން ރާއްޖެ އަންނަން އަންގައިފި

ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ދިވެހި އެމްބަސީތަކުގައި ސިޔާސީ މަގާމުތައް އަދާކުރައްވާ ބޭފުޅުން މި މަހުގެ 18ގެ ކުރިން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ.…

Read More

އިންޑިއާ ސިފައިންނާ ގުޅޭ ތަފުސީލްތައް އަދިވެސް ނުލިބޭ: ފިރުޒުލް

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ތަފުސީލު އިންތިގާލީ އޮފީހަށް އަދި ނުލިބޭ ކަމަށް އެ އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު ފިރުޒުލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މ.ދިމްޔާތުގައި…

Read More

މިރޭ ހަނދުކޭތަ ހިފާތީ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކޭތަ ނަމާދު ކުރަން އަންގައިފި

މިރޭ ހިފާ ހަނދުކޭތައާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މިރޭ ކޭތަ ނަމާދުކުރުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން…

Read More

ޓްރީޓޮޕުން ދާއިމީ ޕޭސްމޭކާ އިންޕްލާންޓްކުރުން ކާމިޔާބު ކަމާ އެކު ކޮށްފި

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން އަނެއްކާވެސް އުފާވެރި ކާމިޔާބީއެއް ހާސިލުކޮށް ދާއިމީ ޕޭސްމޭކާ އިމްޕްލާންޓް ކުރުމުގެ ޕްރޮސީޖާ ކާމިޔާބު ކޮށްފި އެވެ. މިއީ ކޮންޑަކްޝަން ސިސްޓަމް…

Read More

ޖޭއެސްސީގެ އަދަދު މަދުކުރުމުގެ ބިލުގެ ބަހުސް ފަށައިފި

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް އިސްލާހުކުރުމަށްޓަކައި ގާނޫނު އަސާސީއަށާއި ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް އެކުލެވޭ ބިލުގެ ބަހުސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު…

Read More

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނުތަކަށް ޒަމާނާއި ގުޅޭ ބަދަލުތައް ގެންނަންޖެހޭ: ހަބީބް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ގުޅޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކަށް ޒަމާނާއި ގުޅޭ ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހަބީބު…

Read More